Αρχική σελίδα
Βιογραφικό
Τομείς Δραστηριότητας
Μεταφράσεις
Διαγωνισμοί - Προσλήψεις
Επικοινωνία
English
Επισημείωση της Χάγης - Apostille
Δικηγορικο Γραφειο Ανδρουλακακη
Αβερωφ 23, Ηρακλειο Κρητης, τηλ. 2810-342430
Επισημείωση της Χάγης - Apostille

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία λήψης της επισημείωσης (Apostille) επί των εγγράφων που εκδόθηκαν στην Κρήτη ή στην Αθήνα και που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961. Ακολουθούν κάποιες γενικές πληροφορίες για τις αρχές που είναι επιφορτισμένες να χορηγούν την επισημείωση, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται.


Εγχειρίδιο Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την Σφραγίδα της Χάγης


Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE)

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης χορηγεί τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) σε διοικητικά έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Σχετικοί νόμοι που ορίζουν τα ανωτέρω:

 • Ν.1497/1984 ΦΕΚ Α' 188/27.11.1984), «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων».

Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους  (δείτε κατάλογο των χωρών στις οποίες χορηγείται η "Επισημείωση της Χάγης" πατώντας εδώ)

Κατά την έννοια της παρούσας Συμβάσεως (άρθρο 1) ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται: α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή, β) τα διοικητικά έγγραφα, γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο: α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες, β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη. 

 
Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχομένως η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση ( ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημείωσης, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7). Σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης, κάθε Κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης.


 • Ν.2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107/30.05.1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου δεύτερου του Ν. 1497/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 2503/1997 αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της επισημείωσης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Σύμβασης της Χάγης ορίζονται ο Νομάρχης για όλα τα έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας για τα έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Νομαρχίας που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τα έγγραφα των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύουν στην Περιφέρεια, καθώς και για τα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων που επίσης έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια. (Για τα δικαστικής φύσεως έγγραφα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο δεύτερο του Ν.1497/1984 αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της επισημείωσης ορίζεται το Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει εκδώσει το έγγραφο).

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης:

 

Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο, από την αρμόδια για τη χορήγηση της επισημείωσης υπηρεσία. Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή.

 • Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, γάμου και τα πιστοποιητικά γεννήσεως πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.
 • Όσον αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα, πρέπει να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο από δημόσια διοικητική αρχή προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης. Στις περιπτώσεις βεβαίωσης όχι μόνο του γνησίου της υπογραφής, αλλά και της ιδιότητας των υπογραφόντων έγγραφα εταιρειών (π.χ. ως εκπρόσωπος, ως Πρόεδρος, ως διευθύνων σύμβουλος, κ.α.) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στην αρμόδια για τη χορήγηση επισημείωσης υπηρεσία βεβαίωση καταχώρισης των αναγκαίων - υποχρεωτικών ισχυόντων στοιχείων για τη βεβαίωση της ιδιότητας με την οποία υπογράφουν.
 • Τα εφοριακά έγγραφα εφόσον έχουν εκδοθεί ή έχουν γίνει ακριβή αντίγραφα από την οικεία Δ.Ο.Υ. παίρνουν τη Σφραγίδα της Χάγης από την αντίστοιχη Δ/νση της οικείας Περιφέρειας, στην οποία ανήκει η Δ.Ο.Υ.
 • Στα εκκλησιαστικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις επιμέρους Μητροπόλεις  ή την Αρχιεπισκοπή χορηγείται η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Κρήτης. Τα διαζευκτήρια επικυρώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης.
 • Τα Φ.Ε.Κ., προκειμένου να επισημειωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης, πρέπει πρώτα να γίνουν ακριβή αντίγραφα από τη Δ/νση Εθνικού Τυπογραφείου του ΥΠ.ΕΣ. (Μάρνη 8, 210 8220885, 210 8222924).
 • Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία (Διαβατήρια, Ταυτότητες, θεώρηση γνησίου υπογραφής σε ιδιωτικό έγγραφο, κ.ά.) πρέπει πρώτα να επικυρωθούν από το Διοικητή του αστυνομικού τμήματος από το οποίο έχουν εκδοθεί κι έπειτα από τον Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Ταξίαρχο της αντίστοιχης Αστυνομικής Δ/νσης προκειμένου να χορηγηθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης. 
 • Τα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης  επικυρώνονται με το Apostille από την Περιφέρεια Αττικής.
 • Τα έγγραφα από το Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από την αρμόδια αρχή κάθε Ιδρύματος κι έπειτα να χορηγείται η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης από την οικεία Περιφέρεια.
 • Έγγραφα σχολείων, π.χ. αποδεικτικά απολύσεως, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις, κ.ά είτε τα πρωτότυπα, είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου, πρέπει στη συνέχεια να προσκομίζονται στο αντίστοιχο γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν, να θεωρείται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του το γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή και κατόπιν ο ενδιαφερόμενος να τα απευθύνει στην αρμόδια για την χορήγηση της επισημείωσης υπηρεσία. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της επισημείωσης και για τα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τα οποία είναι στην ευθύνη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και διέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα ελληνικά δημόσια σχολεία της ημεδαπής και τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Οι Βεβαιώσεις Πιστοποιήσεων όλων των Ι.Ε.Κ. (δημοσίων και ιδιωτικών) επικυρώνονται από την Π.Ε.Ε.Π. (Περιφερειακή Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης) στην οποία ανήκει το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης του ενδιαφερομένου. Τα έγγραφα των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., που δεν αφορούν Βεβαιώσεις Πιστοποιήσεων (π.χ. βαθμολογίες μαθημάτων, βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάρτισης κ.λ.π.), επικυρώνονται από την αρμόδια Δ/νση της κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.Κ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, τηλ.: 210 2709130, 210 2709131)
 • Τα έγγραφα των ΕΠΑΣ και των Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. επικυρώνονται από τους Δ/ντές ή αναπληρωτές Δ/ντές των κατά τόπους εκπαιδευτικών μονάδων αυτών. Τα πτυχία των ΕΠΑΣ και του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), επικυρώνονται από τον εκάστοτε Δ/ντή της μονάδας αποφοίτησης.
 • Στα ξενόγλωσσα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από Ελληνικές Αρχές ή επικυρώνεται το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντα αυτά, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει επισυναπτόμενη ελληνική μετάφραση, είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε από Δικηγόρο, έτσι ώστε να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.
 • Στις επιδόσεις Δικογράφων πρέπει να επικυρωθεί η υπογραφή του υπογράφοντος δικηγόρου από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και μετά να μπει η Σφραγίδα της Χάγης, εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση της επισημείωσης στο Δικόγραφο από το οικείο Πρωτοδικείο.
 • Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από νοσοκομεία:
  • Τα έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριστοτέλους 19, 210 5249011, 210 5232821). 
  • Τα έγγραφα από πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από τη Γραμματεία του εκάστοτε πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου αντίστοιχα. 
  • Στα έγγραφα από ιδιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνεται το γνήσιο υπογραφής του εκάστοτε γιατρού από τον Ιατρικό Σύλλογο. Σε έγγραφα από ιδιώτη γιατρό ακολουθείται επίσης η ανωτέρω διαδικασία.
  • Σε ότι αφορά τα έγγραφα από υπηρεσίες του ΙΚΑ, αυτά απαιτείται να έχουν εκδοθεί ή να έχουν επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον αρμόδιο υπάλληλο του τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ ( οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν στείλει υπηρεσιακά στην αρμόδια για την χορήγηση της επισημείωσης αρχή, το δείγμα της υπογραφής τους).
 • Όλα τα έγγραφα από τον Ο.Α.Ε.Δ. επικυρώνονται πρώτα από τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Σε συμφωνητικό ή σύμβαση εργασίας, όπου υπογράφουν δύο ή περισσότεροι συμβαλλόμενοι πρέπει να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής όλων από τον ίδιο υπάλληλο, έτσι ώστε να χορηγηθεί σε αυτά η σφραγίδα της Χάγης.

Η Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης χορηγεί την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης σε όλα τα δημόσια έγγραφα ΕΚΤΟΣ από:

 • Τα δικαστικά έγγραφα. Τα δικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο και από τον Άρειο Πάγο επισημειώνονται από το Πρωτοδικείο. Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα δικαστικά έγγραφα Ειρηνοδικείου, Πταισματοδικείου και Αρείου Πάγου χρειάζεται να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του γραμματέα του εκάστοτε δικαστηρίου από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.
 • Τα Συμβολαιογραφικά έγγραφα, τα έγγραφα από Υποθηκοφυλακεία, τα έγγραφα των δικαστικών επιμελητών, και όσα έγγραφα εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στην περίπτωση των εγγράφων των δικαστικών επιμελητών πρέπει να έχει προηγηθεί επικύρωση από τον Πρόεδρο των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα έγγραφα που εκδίδονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο (π.χ. αποφάσεις, δικόγραφα), από το Διοικητικό Εφετείο ( π.χ. αποφάσεις, δικόγραφα ) και από το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημειώνονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα έγγραφα του Διοικ. Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας χρειάζεται να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του γραμματέα από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.
 • Τα νομαρχιακά έγγραφα επισημειώνονται με την Σφραγίδα της Χάγης από τη Νομαρχία.

 • Τα έγγραφα που εκδίδονται από πρεσβείες ή από προξενεία και πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα καθώς και τα διπλωματικά διαβατήρια επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3, 210 3682590, 210 3682610, 210 3682445). Στην περίπτωση όμως των εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών  - Μελών, που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων ( Λονδίνο, 07/06/1968 )», η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 844/1978, αυτά διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών – Μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση.
 •  

Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε κάποια χώρα εκτός Σύμβασης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 • Τα έγγραφα που προέρχονται από δήμους, κοινότητες και τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. αυτών επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27, 210 3744000, 210 3744106) και έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3, 210 3682590, 210 3682610, 210 3682445).
 • Τα έγγραφα των Υπουργείων επικυρώνονται απευθείας στο Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3).
 • Τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες αρχές πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από το Υπουργείο που ανήκουν π.χ. τα έγγραφα που προέρχονται από Πρωτοδικεία, οικονομικές εφορίες κ.λ.π. επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο Οικονομικών (αντίστοιχα) κι έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών.
 
Αρχική σελίδαΒιογραφικόΤομείς ΔραστηριότηταςΜεταφράσειςΔιαγωνισμοί - ΠροσλήψειςΕπικοινωνίαEnglishΕπισημείωση της Χάγης - Apostille